Διατριβές (2)
 1. Evolution des suffixes verbaux du grec ancien jusqu'au grec du VIIe siècle ap.J.C. 1980. Μεταπτυχιακή Διατριβή, Université de Montréal.
 2. Eléments de la morphologie du grec moderne: la structure du verbe. 1988. Διδακτορική διατριβή, Université de Montréal.
Βιβλία-Μονογραφίες (5)
 1. Eléments de linguistique théorique: la morphologie du français. 1994. Aθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 2. Μορφολογία. 2022. Αθήνα: Πατάκης. To βιβλίο αποτελεί μια βελτιωμένη και αναδομημένη μορφή της έκδοσης του 2005, η οποία από τότε αριθμεί 9 εκδόσεις.
 3. Η Σύνθεση Λέξεων: Διαγλωσσική Μορφολογική Προσέγγιση. 2007. Αθήνα: Πατάκης (από τότε, 7 εκδόσεις).
 4. Compounding in Modern Greek. 2013. Dordrecht: Springer (βλ. κριτική από τον M. Bağrıaçık που δημοσιεύθηκε στο Περιοδικό Word Structure 2016).
 5. Λεξικό διαλεκτικής ποικιλίας Κυδωνιών, Μοσχονησίων και Βορειοaνατολικής Λέσβου. 2017. Αθήνα: Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών. Τα 1000 αντίτυπα έχουν εξαντληθεί και επίκειται νέα έκδοση.
Επιμέλεια τόμων (15)
 1. Φωνολογία. 1999. Μετάφραση και προσαρμογή στην Ελληνική του τόμου Fonologia 1993 της Μarina Nespor. Bologna: Il Mulino. Αθήνα: Πατάκης.
 2. Working Papers in Natural Language Processing (σε συνεργασία με τους Ε. Galiotou, G. Philokyprou, D. Christodoulakis και Μ. Grigoriadou). 1997. Αθήνα: Δίαυλος.
 3. Proceedings of the 1st Mediterranean Morphology Meeting (σε συνεργασία με τους Geert Booij και Sergio Scalise). 1998. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 4. Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian D. Joseph και Mark Janse). 2001. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 5. Comparative Syntax of Balkan Languages (σε συνεργασία με τη Maria Luisa Rivero). 2001. Oxford/Νew York: Oxford University Press.
 6. Το Γένος (σε συνεργασία με τις Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου). 2003. Αθήνα: Πατάκης.
 7. Proceedings of the 3rd Mediterranean Morphology Meeting (σε συνεργασία με τους G. Booij, S. Scalise και J. deCesaris). 2003. Barcelona: Pompeu Fabra.
 8. Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian D. Joseph και Mark Janse). 2006. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 9. Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Pavlos Pavlou, Brian D. Joseph, Mark Janse και Σπύρο Αρμοστή). 2011. Kύπρος: Εκδόσεις Μονής Κύκκου.
 10. Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ. Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής. 2016. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 11. Contact Morphology in Modern Greek Dialects. 2016. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 12. Γλώσσα και μετανάστευση. Η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. 2018. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 13. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Παναγιώτη Μπάρκα, Brian D. Joseph και Mark Janse). 2019. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 14. The Morphology of Asia Minor Dialects: selected topics. 2019. Leiden: Brill.
 15. H ελληνική γλώσσα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Προσεχώς. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη.
Επιμέλεια ηλεκτρονικών τόμων (9)
 1. Proceedings of the 6th International Morphology Meeting (σε συνεργασία με τους Geert Booij, Sergio Scalise και Athanasios Karasimos). 2008.
 2. Proceedings of the 7th International Morphology Meeting (σε συνεργασία με τους Geert Booij, Sergio Scalise και Athanasios Karasimos). 2010.
 3. Proceedings of the 8th International Morphology Meeting (σε συνεργασία με τους Geert Booij, Sergio Scalise και Athanasios Karasimos). 2012.
 4. Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian Joseph και Mark Janse). 2013.
 5. Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian Joseph και Mark Janse). 2015.
 6. Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian Joseph, Mark Janse και Nikos Koutsoukos). 2016.
 7. Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (σε συνεργασία με τους Brian Joseph Mark Janse, Marina Tzakosta και Ioanna Kappa). 2017.
 8. Γλώσσα και μετανάστευση. Η γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών στον Καναδά. 2019. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 9. Πρακτικά του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (Κύριος Επιμελητής: Maxim Kisilier). 2022. Λεωνίδιo: Αρχείο Τσακωνιάς.
Επιμέλεια περιοδικών (8)
 1. Yearbook of Morphology. 1997. Σε συνεργασία με τους Geert Booij και Sergio Scalise. Dordrecht: Kluwer.
 2. Morphology 19 (1). Σε συνεργασία με τους Geert Booij και Sergio Scalise. Dordrecht: Springer.
 3. Patras Working Papers in Linguistics I. Special Issue: Morphology. 2009. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 4. Patras Working Papers in Linguistics II. Special Issue: Η διάλεκτος των Μεγάρων. 2011. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών διαλέκτων.
 5. Patras Working Papers in Linguistics III. Special Issue: Morphology in Contact. 2013. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 6. Patras Working Papers in Linguistics IV. 2015. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 7. Patras Working Papers in Linguistics V. 2018. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 8. Languages 2022. Special Issue: «Investigating Language Contact and New Varieties» (σε συνεργασία με τον Μetin Bağrıaçık).
Άρθρα σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών (49)
 1. Compounds in a transfer-based nachine translation system. 1990. Γλωσσολογία 7-8: 117-130.
 2. Greek Inflection: a computational analysis in a machine translation system (EUROTRA). 1992. Γλωσσολογία 9-10: 81-94.
 3. A Computational treatment of Stress in Greek inflected forms. 1992. Με τον L. Touratzidis. Language and Speech 35: 435-453.
 4. Compounds in Modern Greek. 1992. Rivista di Linguistica 4(1): 143-173.
 5. Structure et forme des emprunts français dans la langue grecque. 1995. Europe Plurilingue 7: 77-89.
 6. Morphology-Phonology Interface: stress domains in Greek compounds. 1996. Με τη M. Nespor. The Linguistic Review 16: 357-382.
 7. Μorphology-Syntax Interface: A/N Compounds versus A/N constructs in Modern ​Greek. 1998. Με τη Μ. Stavrou. Yearbook of Morphology 1997: 243-264.
 8. Lazy Tagging with functional decomposition and matrix lexica: an implementation in Modern Greek. 1998. Με τους Ε. Papakitsos και Μ. Grigoriadou. Literary and Linguistic Computing 13 (4): 187-195.
 9. Feature mismatches in Greek clitic left-dislocation constructions. 1998. Με τον M. Español-Echevarria. Rivista di Grammatica Generativa 23: 63-79.
 10. The role of morphological structure in the processing of compounds: the interface between linguistics and psycholinguistics. 1999. Με τους E. Kehaya, G. Jarema, K. Tsapkini, D. Perlak & D. Kadzielawa. Brain and Language 68: 370-377.
 11. Inflectional features and the morphological module hypothesis. 2000. Working Papers in Theoretical and Applied Linguistics 6: 111-141.
 12. Case mismatches in Greek: evidence for the autonomy of morphology. 2000. Με τον M. Español-Echevarria. Αcta Linguistica Hungarica 47: 179-203.
 13. Α feature-based analysis of Greek nominal inflection. 2000. Γλωσσολογία 11-12: 201- 227.
 14. Δομή και σχηματισμός λέξεων της Κοινής Νεοελληνικής. 2002. Mentor 10: 201-227.
 15. Morphosyntactic features and paradigmatic uniformity in two dialectal varieties of the island of Lesvos. 2002. Με τον A. Gafos. Journal of Greek Linguistics 2: 41-73.
 16. The role of morphology in gender determination: evidence from Modern Greek. 2002. Linguistics 40:3, 519-551.
 17. Morphology in the Greek linguistics: The state-of-the-art. 2003. Journal of Greek Linguistics 4: 77-130.
 18. Stem-based vs word-based morphological configurations: The Case of Modern Greek preverbs. 2004. Lingue e Linguaggiο 2: 241-275.
 19. Greek compounds: a challenging case for the parsing techniques of PC-KIMMO v.2. 2005. Με την E. Galiotou. International Journal of Computational Intelligence, 1 (2): 128-138.
 20. Morpho-phonological modelling in natural language processing. 2005. Με την E. Galiotou. International Journal of Computational Intelligence 1 (3): 155-158.
 21. Syntactic and morphosyntactic dialectal phenomena in Modern Greek: The State of the Art. 2006. Journal of Greek Linguistics 7: 121-159.
 22. Headedness in diminutive formation: evidence from Modern Greek and its dialectal variation. 2008. Mε τη D. Melissaropoulou. Acta Linguistica Hungarica 55: 183-204.
 23. Greek deverbal compounds with bound stems: a case of neoclassical formations in Modern Greek. 2008. Southern Journal of Linguistics 29 (1/2): 150-173.
 24. Compound markers and parametric variation. 2008. Linguistic Typology and Universals (STUF) 61: 19-38.
 25. Morphology meets dialectology: Insights from Modern Greek dialects. 2009. Morphology 19 (1): 87-105.
 26. The bare-stem constraint in Greek compound formation. 2009. Με τον A. Karasimos. Gengo Kenkyu 135: 29-48.
 27. The role of constraints in Greek compound formation: The case of Greek. 2009. Mε τον A. Karasimos. Lingue e Linguaggio. 2009 (1): 53-74.
 28. Μοdern Greek V V dvandva compounds: a linguistic innovation in the history of the Indo-European languages. 2009. Word Structure 2 (1): 48-67.
 29. Prefixation versus compounding: a case study from the dialects of Aivali and Moschonisia. 2009. Με την E. Dimela. Patras Working Papers in Linguistics 1: 95-106.
 30. Greek derivational structures: restrictions and constraints. 2010. Με τη D. Μelissaropoulou. Μοrphology 20 (2): 343-357.
 31. Coordinative compounds in Greek: lexical access and representation. 2012. Mε τις Ch. Manouilidou and K. Kordouli. Lingue e Linguaggio XI (2): 171-186.
 32. Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: a case study of contact morphology. 2012. L’Italia Dialettale LXXIII: 111-132.
 33. Morphology in language contact: verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot). 2012. STUF 12: 185-201.
 34. Greek. 2012. Revue Belge de Philologie et d’Histoire 90: 939-966.
 35. NN-sI concatenations in Turkish. Construct-state nominals and phrasal compounds. 2013. Mε τον M. Bağrıaçık. MIT Working Papers in Linguistics.
 36. Compounding and its locus of realization: evidence from Greek and Turkish. 2013. Word Structure 6 (2): 181-200.
 37. Elements with ambiguous morphological status: the marker –idz(o) in Griko. 2014. Με τον N. Koutsoukos. Quaderns de Filologia. Estudis linguistics XVIII: 13-23.
 38. Asia Minor Greek: towards a computational processing. 2014. Με τους E . Galiotou και N. Karanikolas. Procedia - Social and Behavioral Sciences 147: 458-466.
 39. Gender and inflection class in loan noun integration. 2015. Με τις M. Gkiouleka και V. Makri. SKASE 12 (3): 422-460.
 40. Phrasal vs. morphological compounds: insights from Modern Greek and Turkish. 2015. Με τον M. Bağrıaçık. STUF 15: 1-35.
 41. Constructing the hybrid identity of the ‘stranger’: the case of Greek immigrants in Canada. 2018. Με τους Karachaliou, R., Tsakona V., & Α. Archakis. Półrocznik Językoznawczy Tertium. Tertium Linguistic Journal 3(1): 127-152.
 42. Greek meets Turkish at the western edge of Asia: case markers and complementizers under language contact. 2020. Με τους M. Bağrıaçık και A. Göksel. Investigationes Linguisticae XLI: 1-16.
 43. Revisiting the borrowability scale(s) of free grammatical elements: evidence from Modern Greek contact- induced varieties. 2020. Με τη D. Melissaropoulou. Journal of Language Contact 12: 707-736.
 44. Matter versus pattern replication in compounding: evidence from the Asia Minor Greek dialectal variety. 2020. Morphology, special issue, επιμ. F. Gardani.
 45. Contrasting Romance and Turkish as source languages. Evidence from borrowing verbs in Modern Greek dialects. 2021. Journal of Language Contact. Special issue, επιμ. F. Gardani, M. Loporcaro & A. Giudici.
 46. Greek-Canadian Koiné: the emergence of a Koiné among Greek-Canadian immigrants. 2022. Mε τους P. Pappas και S. Tsolakidis. Open Access Journal Languages, Special Issue “Investigating Language Contact and New Varieties”. Languages 2022, 7(2), 110; https://doi.org/10.3390/languages7020110
 47. Zero suffixes in Modern Greek adjectival formations with alpha privative. Υπό εκτύπωση. Mε τον N. Koutsoukos. Zeitschrift für Sprachwissenschaft/Journal of the Linguistic Society of Germany.
 48. Greek in enclave communities: language maintenance of the varieties of Cypriot Romeika in Cyprus and Cretan Greek in Cunda, Turkey. 2019. Με τους Ε. Ιοannidi, Th. Νeokleous και Μ. Αndreou. Mediterranean Language Review 26: 157-186.
 49. Morphological integration of loan words in Kaliardá. 2022. Mε τον A. Rouvalis. Languages 2022, 7(2) https://doi.org/10.3390/languages7030167.
Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους με κριτές (57)
 1. Morphology. 1985. Στο S. Tsitsopoulos (επιμ.). EUROTRA-GR. Αθήνα: Eκδόσεις EUROTRA. 23-48.
 2. Compounds and related constructions. 1989. Me τη S. Ananiadou. EUROTRA Reference Manual. Luxemburg: Εκδόσεις EUROTRA. 3-18.
 3. Ο ρόλος της θεωρητικής γλωσσολογίας στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. 1993. Παρουσία 7, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. 317- 328.
 4. Traitement automatique de langue naturelle: une application. 1995. Παρουσία 8, 93- 104. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. 245-259.
 5. Τα άκλιτα μέρη του λόγου. 1997. Στο Σ. Λύτρα (επιμ.), Η Ελληνική ως Ξένη Γλώσσα, κεφ. 2,4, 131-137. Aθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Αθηνών. 131-137.
 6. On the morphological status of inflectional features: evidence from Modern Greek. 1998. Στο G. Horrocks, B. Joseph και I. Philippaki-Warburton (επιμ.), Themes in Greek Linguistics ΙΙ, John Benjamins. 51-74.
 7. Theta-role saturation in Greek compounds. 1999. Με την A.-M. Di Sciullo. Στο A. Alexiadou, G. Horrocks και M. Stavrou (επιμ.), Studies of Modern Greek Generative Syntax. Dordrecht: Kluwer. 185-200.
 8. Το φαινόμενο της σύνθεσης στη Νέα Ελληνική: περιγραφή και ανάλυση. 1999. Αθήνα: Παρουσία 9 , Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών. 183-205.
 9. To κλιτικό σύστημα της Νέας Ελληνικής σε ένα σύστημα μηχανικής μετάφρασης βασισμένο στη μετάβαση. 2000. Στο Μ Τζεβελέκου & Μ. Σταύρου (επιμ.), Η Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική Γλώσσα. Aθήνα: Καστανιώτης. 205-234.
 10. Η σύνθεση στην αυτόματη μηχανική μετάφραση. 2000. Στο Μ. Τζεβελέκου & Μ. Σταύρου (επιμ.), Η Μηχανική Μετάφραση και η Ελληνική Γλώσσα. Aθήνα: Καστανιώτης. 235-261.
 11. Introduction to the volume Comparative Syntax of the Balkan Languages. 2001. Με τη M. L. Rivero. New York: Oxford University Press. 1-16.
 12. Compounding in Modern Greek. 2002. Στο N. Metallinos (επιμ.), Hellenic Studies Unit Publications. Montreal: Concordia University. 17-30.
 13. Prefixation vs. compounding: the case of Greek preverbs. 2003. Στο A.M. Di Sciullo (επιμ.), Asymmetry in Grammar: Phonology, Morphology and Language Acquisition. John Benjamins. 37-65.
 14. Καθορισμός του γραμματικού γένους στα ουσιαστικά της Νέας Ελληνικής. 2003. Στο Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. Ράλλη & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος. Αθήνα: Πατάκης. 57-99.
 15. Οn the role of allomorphy in inflectional morphology: evidence from dialectal variation. 2006. Στο G. Sica (επιμ.), Open Problems in Linguistics and Lexicography. Milano: Polimetrica. 150-172.
 16. H μορφολογία ως αυτόνομο τμήμα της γραμματικής. 2008. Στο Χαραλαμπάκης κ.α. (επιμ.), Γλώσσης Χάριν. Τιμητικός Τόμος για τον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 141-156.
 17. Composés déverbaux grecs à “radicaux liés”. 2008. Στο D. Amiot (επιμ.), La Composition dans une Perspective Typologique. Arras: Artois Presses Université. 189-211.
 18. I.E. Hellenic. 2009. Στο R. Lieber & P. Stekauer (επιμ.), The Oxford Handbook of Compounds. Oxford: Oxford University Press. 453-464.
 19. Compounding vs. derivation. 2010. Στο S. Scalise & I. Vogel (επιμ.), Cross Disciplinary Issues in Compounding. Amsterdam: John Benjamins. 57-76.
 20. Η σύνθεση λέξεων στην Κοινή Νεοελληνική. 2011. Στο Ρ. Δελβερούδη κ.α. (επιμ.), Διασταυρώσεις. Τιμητικός Τόμος για την καθηγήτρια Π. Καλλιαμπέτσου. Αθήνα: Καρδαμίτσα. 291-307.
 21. Revisiting exocentricity in compounding: evidence from Greek and Cypriot. Με τον M. Andreou. 2012. Στο F. Kiefer, M. Ladani & P. Siptar (επιμ.), Current Issues in Morphological Theory. Amsterdam: John Benjamins. 65-82.
 22. Blend formation in Modern Greek. Με τον G. Xydopoulos. 2012. Στο V. Renner, F. Maniez & P. Arnaud (επιμ.), Cross-disciplinary perspectives on lexical blending (Trends in Linguistics). Berlin: Mouton de Gruyter. 35-50.
 23. Bare N(ominal) N(ominal) concatenations in Turkish: Compounds or Syntactic Fallacies?. 2012. Με τον M. Bağrıaçık. Στο N. Hathout & F. Montermini (επιμ.), Morphologie à Toulouse. München: LINCOM. 2011. 35-56.
 24. From compounding to prefixation. Diachronic evidence from Modern Greek dialects. 2013. Με την E. Dimela. Στο A. Fábregas (επιμ.), Los Limites de la Morfologia. Festschrift to Soledad Varela. Madrid: University of Madrid. 145-160.
 25. Moρφολογία σε γλωσσική επαφή: η περίπτωση των ρηματικών δανείων στα Αϊβαλιώτικα. 2013. Στο S. Christophidou (επιμ.), Scientific Terminology and Neologisms 12.Festschrift to W.U. Dressler. Aθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
 26. Contact-induced morphology: loan-verb formation in two Modern Greek dialects. 2014. Στο F. Villoing, S. David & S. Leroy (επιμ.), Foisonnements morphologiques. Etudes en hommage à Françoise Kerleroux. Paris: Presses Universitaires de Paris Ouest. 287-308.
 27. Moρφολογική αλλαγή στην επαφή γλωσσών: Ρηματικά δάνεια στην Γκρίκο και τα Επτανησιακά. 2014. Στο Z. Γαβριηλίδου & A. Ρεβυθιάδου (επιμ), Τιμητικός τόμος για την καθηγήτρια A. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. Θεσσαλονίκη: Σαΐτα. 74-92.
 28. Suppletion. 2014. Στο G. Giannakis et al. (επιμ.), Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics. Leiden: Brill. 341-344.
 29. Form and meaning of bahuvrihi compounds: evidence from Modern Greek and its dialects. 2015. Με τον Μ. Ανδρέου. Στο. Bauer, L. Kortvelyessy & P. Stekauer (επιμ.), Semantics of Complex Words. Dordrecht: Springer. 163-186.
 30. Borrowing verbs from Oghuz Turkic: Two linguistic areas. 2015. Με τους M. Bağrıaçık και D. Melissaropoulou. Στο F. Gardani, P. Arkadiev & N. Amiridze (επιμ.), Borrowed Morphology. Berlin: De Gruyter. 109-136.
 31. Greek. 2015. Στο P. Müller et al. (επιμ.), A Handbook of Word Formation. Article no 172. Berlin: Mouton de Gruyter. 3138-3156.
 32. From Ancient Greek to Modern Greek. 2015. Με την I. Manolessou. Στο P. Müller et al. (επιμ.), A Handbook of Word Formation. Article no 116. Berlin: Mouton de Gruyter. 2041-2061.
 33. Strategies and patterns of loan verb integration in Modern Greek varieties. 2016. Στο A. Ralli (επιμ.), Contact Morphology in Modern Greek Dialects. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 73-108.
 34. Realization of the first tri-dialectal dictionary. 2016. Με τους D. Melissaropoulou, E. Galiotou, E. Dimela, N. Karanikolas, Ch. Papanagiotou & G. Xydopoulos. Στο M. Tzakosta (επιμ.), Teaching of the Greek Dialectal Varieties in Primary School. Αθήνα: Gutenberg.
 35. Copying compound structures. The case of Pharasiot Greek. 2017. Με τους M. Bağrıaçık και A. Göksel. Στο C. Trips και J. Kornfilt (επιμ.), Further Investigations into the Nature of Phrasal Compounding. Berlin: Language Sciences. 183-230.
 36. Morphological Theory and Synchronic Variation. 2019. Στο J. Audring και F. Masini (επιμ.), The Handbook of Morphological Theory. Oxford: Oxford University Press.
 37. Greek in Contact with Romance. 2019. The Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 38. mata- and -opulo: two cases of Greek affixoids. 2019. Στο K. Ντίνα (επιμ.), Figura in Praesentia, τόμος αφιερωμένος στον Ομότιμο Καθηγητή Θανάση. Νάκα. Αθήνα: Πατάκης. 449-464.
 39. Coordination in Compounding. Yπό δημοσίευση. The Oxford Research Encyclopedia in Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
 40. Γλωσσική χαρτογράφηση: ο ηλεκτρονικός διαλεκτικός άτλαντας της Λέσβου. Yπό δημοσίευση. Στο Γ. Κάρλα, I. Mανωλέσσου & Ν. Παντελίδη (επιμ.), Λέξεις. Τιμητικός τόμος για την Χριστίνα Μπασέα-Μπεζαντάκου. Αθήνα: Καρδαμίτσα. 435-456.
 41. Affixoids and verb borrowing in Aivaliot morphology. 2019. Στο A. Ralli (επιμ.), The Morphology of Asia Minor Greek. Selected topics. Leiden: Brill. 221-254.
 42. Two Turkish affixes in Pharasiot Greek: constraints against phrasal bases. 2019. Με τους M. Bağrıaçık και A. Göksel. Στο A. Ralli (επιμ.), The Morphology of Asia Minor Greek. Selected topics. Leiden: Brill. 116-147.
 43. Introduction. The Morphology of Asia Minor Greek. Στο A. Ralli (επιμ.), The Morphology of Asia Minor Greek. Selected topics. Leiden: Brill. 1-19.
 44. Examining the integration of borrowed nouns in immigrant speech: the case of Canadian-Greek. Με τη V. Makri. 2020. Στο P. ten Hacken & R. Panocová (επιμ.), Borrowing and Word Formation. Edinburgh: Edinburgh University Press. 237-258.
 45. Derivational networks in Greek. 2020. Με την D. Melissaropoulou. Στο L. Körtvélyessi, A. Bagasheva & P. Štekauer (επιμ.), Derivational Networks across Languages. Berlin: De Gruyter. 347-360.
 46. Affixoids: an intriguing intermediate morphological category. Υπό δημοσίευση το 2020. Στο L. Körtvélyessi & P. Štekauer (επιμ.), Complex Words, Festschrift to Laurie Bauer. Cambridge: Cambridge University Press. 217-237.
 47. On borrowing and integrating Italo-Romance nouns in South Italian Greek. Υπό δημοσίευση. Στο P. del Puente, G. Guazzelli, L. Mulinu & S. Pisano (επιμ.), Festschrift to Franco Fanciullo. 418-434.
 48. Πλεοναστική μορφολογία και λεξικογραφία. Ρήματα με μη-εμφανή πλεονασμό. Υπό δημοσίευση. Με τον N. Κουτσούκο. Στο M. Κατσογιάννου και A. Αναστασιάδη- Συμεωνίδη (επιμ.), Lexicography and Morphology. Aθήνα: Πατάκης.
 49. Επαφή Ελληνικής και Ρομανικών γλωσσών. Υπό δημοσίευση. Στο Ν. Παντελίδη (επιμ.), Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας. Αθήνα: Gutenberg.
 50. Διαλεκτολογία και νεοελληνικές διάλεκτοι. Υπό δημοσίευση. Με τον Δ. Παπαζαχαρίου. Στο Μ. Λεκάκου και Ν. Τοπιντζή (επιμ.), Ελληνική Γλωσσολογία. Αθήνα: Gutenberg.
 51. Πλεοναστική μορφολογία και λεξικογραφία. Ρήματα με μη-εμφανή πλεονασμό. 2022. Με τον N. Κουτσούκο. Στο M. Κατσογιάννου και A. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (επιμ.), Lexicography and Morphology. Aθήνα: Πατάκης. 137-154.
 52. Δανεισμός γαλλο-ρομανικών ρημάτων στην ελληνική από την όψιμη μεσαιωνική περίοδο και μετά. 2022. Στο Σ. Βασιλάκη, Ε. Βλάχου και Ρ. Δελβερούδη (επιμ.), Αpproches linguistiques comparatives grec moderne-français. Aθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. 53-74.
 53. Αλλομορφία και δείκτης σύνθεσης. Δυο αγνοημένοι τομείς της ελληνικής μορφολογίας. 2023. Στο Σ. Τσεσμελή και Γ. Μανωλίτση (επιμ.). Μορφολογικές διαδικασίες στον γραπτό λόγο για την ελληνική γλώσσα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 65-86.
 54. Μοrphology: from Hellenistic to Modern Greek. Προσεχώς. Στο G. Giannakis et al. (επιμ.), Encyclopedia of the Greek Language and Linguistics. Leiden: Brill.
 55. Northern Greek Dialects, Aegean islands and Asia Minor. Προσεχώς. Με τον Ν. Βογιατζή. Στο G. Giannakis et al. (επιμ.), Encyclopedia of the Greek Language and Linguistics. Leiden: Brill.
 56. Compounds: from Medieval to Modern Greek. Προσεχώς. Στο G. Giannakis et al.
  (επιμ.), Encyclopedia of the Greek Language and Linguistics. Leiden: Brill.
 57. Left-headed compounds in a right-headed language. Forthcoming. In E.H. Jahr (ed.), Α Festschrift to Peter Trudgill.
Ηλεκτρονικά άρθρα σε τόμους με κριτές (11)
 1. Greek Compounds: A Challenging Case for Parsing Techniques of PC-KIMMO. 2003. Με την Ε. Γαλιώτου. UQAM: Asymmetry in Grammar: Natural Language Processing.
 2. Optimization in grammar: a contrastive analysis of diminutive suffixation in Standard Modern Greek and the Asia Minor dialect of Aivali. 2006. Proceedings of the 7th International Conference of Greek Linguistics. University of York.
 3. Syntactic and morpho-syntactic phenomena in Modern Greek dialects: the state of the-art. 2007. Syntactic Doubling Workshop. Amsterdam: Meertens Institute.
 4. Romance verbal loans in Modern Greek dialects. 2013. Στο M. Janse, B.D. Joseph και A. Ralli (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (http://lmgd.philology.upatras.gr/).
 5. Etymology and dialectal lexicography. 2013. Με τον S. Tsolakidis. The dictionary of Asia Minor Dialectal Varieties of Kydonies, Moschonisia and North-Eastern Lesbos. Στο M. Janse et al. (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 6. Greek dialects in Asia Minor. Setting lexicographic principles for a tri-dialectal dictionary. 2013. Με τον G. Xydopoulos. Στο M. Janse et al. (επιμ.), Πρακτικά του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων. 
 7. On variation in morphology: evidence from Modern Greek dialects. 2015. Στο E. Karantzola et al. (επιμ.), Proceedings of the 11th International Conference of Greek Linguistics. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 8. Perfect periphrastic structures: data from the Asia Minor dialects. 2016. Με τον S. Tsolakidis. Στο A. Ralli et al. (επιμ.), Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 9. Compiling the microstructure of a multi-media tri-dialectal online dictionary Decisions and practices. 2016. Με τους E. Dimela, D. Melissaropoulou, Ch. Papanagiotou, & G. Xydopoulos. Στο A. Ralli et al. (επιμ.) Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 10. Challenges of annotating a multi-dialect, multi-level corpus of spoken and written Modern Greek dialects. 2016. Με τους Th. Karasimos, E. Galiotou, N. Karanikolas, N. Koronakis, K. Athanasakos & D. Papazachariou. Στο A. Ralli et al. (επιμ.) Πρακτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 11. Η μορφή και η λειτουργία του Υπερσυντελίκου (Α') στις Νεοελληνικές διαλέκτους. 2018. Με τους D. Melissaropoulou και S. Tsolakidis. Στο I. Kappa και M. Tzakosta (επιμ.), Πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (65)
 1. Mορφολογία του ελληνικού ρήματος και θεωρία του λεξικού: μερικές προκαταρκτικές παρατηρήσεις.1984. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 1983, 61-80. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 2. Kλίση και παραγωγή. 1986. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 1985, 29-47. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 3. A morphological processor for Modern Greek. 1987. Με την E. Γαλιώτου. Proceedings of ACL, European Chapter (Association for Computational Linguistics), 26-31.
 4. Tα ρηματικά σύνθετα της Nέας Eλληνικής. 1989. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 1988, 205-222. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 5. Yπολογιστική επεξεργασία της Nέας Eλληνικής: μία πρώτη προσέγγιση. 1989. Με τους Γ. Kόντο, E. Γαλιώτου, M. Tζεβελέκου. Mελέτες για την Eλληνική Γλώσσα 1988, 273-292. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 6. Λεξική φράση: αντικείμενο μορφολογικού ενδιαφέροντος. 1991. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1990, 139-158. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 7. Υπολογιστική επεξεργασία του τονισμού της Νέας Ελληνικής. 1991. Με τον Λ. Τουρατζίδη. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1990, 273-292. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 8. The treatment of derivational morphology in a multilingual transfer-based machine translation system. 1990. Με τις Σ. Ανανιάδου και A. Villalva. Proceedings of SICONLP (International Meeting of the South Corean Society of Computational Linguistics), 20.4.1.- 20.4.9.
 9. H θεωρία των χαρακτηριστικών και η δομή των κλιτών λέξεων της Νέας Ελληνικής. 1992. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1991, 45-64. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 10. Προσφυματοποίηση στον τομέα της λεξικής μορφολογίας. 1994. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1993, 222-237. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 11. Υπολογιστικό σύστημα διαχείρισης των γραμματικών χαρακτηριστικών των λέξεων της ελληνικής γλώσσας. 1993. Με τους Α. Δραγγιώτη και Μαρία Γρηγοριάδου. Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Πληροφορικής.
 12. Stress domains in Greek compounds: a case of morphology-phonology interaction. 1994. Με τη M. Nespor. Proceedings of the 1st International Meeting of Greek Linguistics, University of Reading, 201-208. The John Benjamins.
 13. Argument structure and inflection in compounds: some differences between English, Italian and Modern Greek. 1994. Με την A.M. Di Sciullo. Proceedings of the Third Meeting on the Multilingual Aspects of Nominal Composition, 61-76. ISSCO, Πανεπιστήμιο Γενεύης.
 14. Feature representations and feature-passing operations in Greek nominal inflection. 1994. Proceedings of the 8th Symposium on English and Greek Linguistics, 19-46. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 15. Σχέσεις σύνθεσης και προσφυματοποίησης: Η περίπτωση των ρηματικών συνθέτων στη Νέα Ελληνική. 1996. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1995, 136-147. Θεσσαλoνίκη: Κυριακίδης.
 16. A computational treatment of Greek NPs within the framework of «Affix Grammars over a Finite Lattice». 1996. Με τους Θ. Τριαντοπούλου και Δ. Χριστοδουλάκη. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1995, 623-634. Θεσσαλoνίκη: Κυριακίδης.
 17. Adjective-noun compounds versus adjective-noun constructs in Greek. 1995. Με τη M. Σταύρου. Proceedings of the 2nd International Meeting of Greek Linguistics, 91-107. University of Salzburg.
 18. On the morphological status of inflectional features. 1997. Proceedings of the 10th Symposium on English and Greek Linguistics, 93-104. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 19. H σύνθεση στην Ελληνική ως διαχρονικό φαινόμενο σχηματισμού λέξεων. 1999. Με τη Μ. Ραυτοπούλου. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1998, 389-403. Θεσσαλoνίκη: Kυριακίδης.
 20. Functional decomposition and lazy word parsing in Modern Greek. 2000. Με τους Ε. Παπακίτσο και Μ. Γρηγοριάδου. Στο D. Christodoulakis et al. (επιμ.), Proceedings of the 2nd International NLP Conference. 27-37, Springer.
 21. Gender in Greek nοuns. 2001. Proceedings of the 4th International Meeting of Greek Linguistics, 152-162. Θεσσαλονίκη: University Press.
 22. The role of paradigm in two dialectal varieties of the island of Lesvos. 2001. Με τον Α. Gafos. Στο A. Ralli, Β.D. Joseph & M. Janse (επιμ.), Proceedings of the 1st International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, 247-262. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 23. Υπολογιστική επεξεργασία των συνθέτων της Νέας Ελληνικής. 2002. Με την Ε. Γαλιώτου. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2001, 135-147. Θεσσαλoνίκη: Κυριακίδης.
 24. Semantic tests and supporting tools for the Greek Wordnet. 2001. Με τους E. Galiotou, M. Gregoriadou, E. Papakitsos, G. Giannoulopoulou and A. Archakis. Proceedings of the Workshop on the Wordnet and Other Lexical Resources. NAACL, Carnegie Mellon.
 25. Preverbs in Greek: the case of ksana-, kse-, para-. 2002. Proceedings of the Symposium on English and Greek Linguistics 2001, 137-165. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 26. Compounding vs. prefixation: the case of ksana-, kse-, para-. 2002. Στο Ch. Clairis (επιμ.), Actes du 5e Colloque international de la linguistique grecque 2001. Paris: Paris V.
 27. Δημιουργία λεξικογραφικής βάσης δεδομένων οργανωμένης σε σημασιολογικά δίκτυα. 2002. Με τους Γ. Γιαννουλοπούλου και A. Aρχάκη. Στο Ch. Clairis (επιμ.), Actes du 5e Colloque international de la linguistique grecque 2001. Paris: Paris V.
 28. Parsing deficiencies of the PC-KIMMO system. 2003. Με την E. Γαλιώτου. Proceedings of the International Conference of Artificial Intelligence 2002. Αθήνα.
 29. Adjunction sites in morphology. 2003. Στο P. Bottari (επιμ.), Proceedings of the 2001 Incontro di Grammatica Generativa. Lecce: Università degli Studi di Lecce.
 30. Morpho-phonological modeling in natural language processing. 2003. Με την E. Galiotou. International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks – TAINN. Çanakkale: University of Çanakkale.
 31. Φαινόμενα αναδιάρθρωσης στην ονοματική κλίση της διαλέκτου των Κυδωνιών και Μοσχονησίων. 2004. Με τους Δ. Μελισσαροπούλου και Θ. Τσιάμα. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2003, 568-579. Θεσσαλoνίκη: Κυριακίδης.
 32. Allomorphy in inflection: evidence from the dialects of Lesvos, Kydonies and Moschonisia. 2006. Στο A. Ralli, Β. D. Joseph & M. Janse (επιμ.), Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας, 329-349. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών.
 33. Variation in word formation: the case of compound markers. 2006. Στο P. Cuzzolin & M. Napoli (επιμ.), Fonologia e Tipologia Lessicale nella Storia della Lingua Greca, 238- 264. Milano: Francoangeli.
 34. Compound marking in a cross-linguistic approach. 2006. Στο N. Hathout & F. Montermini (επιμ.), Morphologie à Toulouse, 207-220. München: LINCOM.
 35. Greek deverbal compounds with bound stems. 2006. Στο S. Koeva & M. Dimitrova- Vulchanova (επιμ.), Proceedings of the Fifth International Conference of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. (FASSBL-5). 10-14.
 36. O παρακείμενος στη Νέα Ελληνική και στις διαλέκτους: παρατηρήσεις για τη μορφή
  και την εξέλιξή του
  . 2007. Με τους Δ. Μελισσαροπούλου και Σ. Τσολακίδη. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2006, 361-372. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης.
 37. Diminution in the dialectal variation of Modern Greek. 2007. Με τη D. Melissaropoulou. Στο C. Dimadis (επιμ.), Proceedings of the 6th Meeting of the European Society of Greek Studies. Βουκουρέστι. Ιούνιος 2006.
 38. A finite-state approach to the computational morphology of Early Modern Greek. 2007. Με τους Α. Λαμπρόπουλο, Ε. Γαλιώτου, & Ι. Μανωλέσσου. Proceedings of the 7th International Conference on Applied Computer Science (ACS 2007), Βενετία. 242-245.
 39. Το ρηματικό σύστημα της Μικρασιατικής διαλέκτου Κυδωνιών και Μοσχονησίων. 2008. Με τη Δ. Μελισσαροπούλου. Πρακτικά Ε’ Συνάντησης Ιστορίας. Αθήνα.
 40. Η διάλεκτος Κυδωνιών-Μοσχονησίων: μία πρώτη προσέγγιση. 2008. Πρακτικά Ε’ Συνάντησης Ιστορίας. Αθήνα.
 41. Improving the access to the content of Greek historical documents. 2008. Με τους Α. Λαμπρόπουλο, Α. Σωτηρόπουλο, Δ. Ζήκο, Ι. Μανωλέσσου, Χ. Σκουρλά & Ε. Γαλιώτου. Proceedings of the eRA-2 Conference on the Contribution of Information Technology to Science, Economy, Society and Education., 547-552. Πειραιάς.
 42. Processing Thematic Features: From Derivation to Compounding. Με τους Manouilidou Chr., Fyndanis V. & Kehayia E. 2009. Proceedings of the 8th International Conference on Greek linguistics, 291-306. (30 Αυγούστου – 2 Σεπτεμβρίου 2007). Ιωάννινα.
 43. Accessing the Content of Greek Historical Documents. 2009. Με τους A. Κεσίδη, E. Γαλιώτου, B. Γάτο, Α. Λαμπρόπουλο, Ι. Πρατικάκη & Ι. Μανωλέσσου. Proceedings of the Third Workshop on Analytics For Noisy Unstructured Text Data, 55-62 (Βαρκελώνη, Ισπανία, Ιούνιος 23-24 2009). ACM, New York.
 44. Η πορεία προς την προθηματοποίηση: Διαχρονικά δεδομένα από την Ελληνική και τη διαλεκτική της ποικιλία. 2010. Με την Ε. Δημελά. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 2009, Τόμος αφιερωμένος στο Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 45. Optimization in grammar. Diminution in the dialects of Kydonies and South Italy. 2012. Με τη D. Melissaropoulou. Proceedings of the 6th ODEG Meeting: Le Forme Dialettali della Lingua Greca dall’Antichita ad Oggi. Corigliano di Otranto.
 46. Bare N(ominal) N(ominal) concatenations in Turkish: compounds or syntactic fallacies? Με τον M. Bağrıaçık. Στο N. Hathout, F. Montermini & J. Tseng (επιμ.) Morphology in Toulouse, 35-56. München: LINCOM.
 47. On the Romance influence on Greek dialects. 2013. Στο P. Del Puente (επιμ.) Proceedings of the International Conference on Dialetti per Parlare e per Parlarli. Potenza: A.L.Ba.
 48. Structuring a multi-media tri-dialectal dictionary. 2013. Με τους N. Karanikolas, E. Galiotou, G. Xydopoulos, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 16th Text, Speech and Dialogue, 509-518. Springer.
 49. Developing the microstructure of the first multi-media, tri-dialectal dictionary: decisions and practices. 2013. In Greek. With E. Dimela, D. Melissaropoulou, G. Xydopoulos, Ch. Papanagiotou, E. Galiotou, N. Karanikolas. Proceedings of the 6th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Laboratory of Modern Greek Dialects.
 50. Towards a unified exploitation of electronic dialectal corpora: problems and perspectives. 2014. Με τους N. Karanikolas & E. Galiotou. Proceedings of the 17th Text, Speech and Dialogue, 257-266. Springer.
 51. Computational processing of oral dialectal data. 2015. Με τους N. Karanikolas, E. Galiotou, D. Papazachariou, K. Athanasakos & G. Koronakis. Proceedings of the 19th PCI. Aθήνα: ACM Press.
 52. Borrowability of lexical elements: evidence from Modern Greek dialects in contact with Italo-Romance and Turkish. 2015. Με τον Michalis Marinis. 3ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών διαλέκτων.
 53. Ο ηλεκτρονικός διαλεκτικός χάρτης της Λέσβου. 2017. Με τους V. Alexelli & Ch. Tsimpouris. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 54. The development of a virtual museum of Greek immigration and language in Canada. 2017. Με τους Ch. Tsimpouris και Ch. Papanagiotou. Proceedings of the 2nd EUROMED Conference. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 55. The electronic linguistic atlas of the Aegean island of Lesbos (EDAL). Με τους V. Alexelli και Ch. Tsimpouris. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου-2 Φεβρουαρίου 2018.
 56. On Developing a virtual museum of Greek immigration and language in Canada. Με τους Ch. Papanagiotou, Ch. Tsimpouris & T. Tzanavara. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου–2 Φεβρουαρίου 2018.
 57. AMiGre: A unified framework for archiving and processing oral and written dialectal data. Με την E. Galiotou. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου–2 Φεβρουαρίου 2018.
 58. Αdaptation of Italian and Venetian Loans in the Heptanesian dialect. Mε τη V. Μakri. 2017. Στο D. Κonidaris (επιμ.), Proceedings of the 10th International Panionian Meeting (Corfu 2014), 207-220. Corfu: Association of Corfiot Studies.
 59. Aspects of the imperfect tense in the Greek language of Greek immigrants in Canada. Με τους P. Pappas & S. Tsolakidis. 2019. Studies on the Greek Language (Proceedings of the Annual Linguistics Meeting, Aπρίλιος 2018). Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 60. Distribution and use of the unaccented syllabic augment in Canadian Greek. Με τους S. Tsolakidis & P. Papas. 2019. Πρακτικά του 8ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (Gjirokastër, 4-6 Oκτωβρίου 2018). Gjirokastër: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων.
 61. The form and the function of perfect tense A’ in Modern Greek dialects. 2020. Με τους S. Tsolakidis και D. Melissaropoulou. Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 40, 513-523. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 62. Καταγραφή, ανάλυση και ψηφιοποίηση των διαλεκτικών συνθέτων της Νέας Ελληνικής με τη χρήση της ψηφιακής βάσης δεδομένων ΔΙΑΣΥΝ. 2020. Mε τους Γ. Χαιρετάκη και Χ. Τσιμπούρη. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 40, 391- 403. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
 63. Asia Minor Greek, Cappadocian, Axeniot: Past, Present, Future. 2021. Dialect and historical investigations of Cappadocian Axos (in Greek). Thessaloniki: Association of Cappadocian Axeniots “George Mavrochalyvidis”.
 64. An electronically-based investigation of left-headed dialectal compounds. 2022. Με τον Γ. Χαιρετάκη. Στο Μ. Kisilier (επιμ.). Πρακτικά του 9ου Συνεδρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Λεωνίδιο: Αρχείο Τσακωνιάς.
 65. Something out of nothing. Degrammaticalizing grammaticalization. Σε συνεργασία με τον Β.D. Joseph. 2023. Στο C. Gallego, B. Evans και L. Miceli (επιμ.), Proceedings of the 24th International Conference of Historical Linguistics, 1-5 July 2019. Canberra, Australia: Australian National University.
Άρθρα/Εισαγωγές σε τόμους χωρίς κριτές (7)
 1. Μοσχονήσι: μια πόλη στη λήθη. 2014. Αθήνα: Εστία Νέας Σμύρνης (άρθρο).
 2. Με το δεύτερο φεγγάρι του Αυγούστου της Λ. Στράνη. 2016. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (εισαγωγή).
 3. Το ιδίωμα των Κυθήρων της Γ. Κατσούδα. 2017. Aθήνα: Εταρεία Κυθηραϊκών Μελετών.
 4. Η διάλεκτος της Ιθάκης του Δ. Σιμήρη. 2017. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Δήμος Ιθάκης (εισαγωγή).
 5. Kαππαδοκικά: ερευνώντας ένα μέρος της γλωσσικής μας κληρονομιάς. 2017. Με τον Μ. Ανδρέου. Αθήνα: Πανελλήνιος Σύλλογος Καππαδοκών (άρθρο).
 6. Γι ατζίδα, σατυρική εφημερίδα στη λεσβιακή διάλεκτο, του Στρ. Δεδέκη. 2018. Πάτρα: Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων (εισαγωγή).
 7. Μήδεια στα Ποντιακά του Χ. Αντωνιάδη. Προσεχώς. Θεσσαλονίκη (εισαγωγή).
Κριτικές βιβλίων (10)
 1. Ε. Selkirk 1982: The Syntax of Words. MIT Press. Γλωσσολογία 2,3. 1984.
 2.  Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 1985. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. Γλωσσολογία 5-6. 1987.
 3. Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986: Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική. Θεσσαλονίκη. Γλωσσολογία 7-8. 1990.
 4. R. Carter 1988. Vocabulary: Applied Linguistic Perspectives. London: Allen & Unwin. Machine Translation 6:1. 1991.
 5. Α.M. Di Sciullo. Asymmetry in Morphology 2013. MIT Press.
 6. A. Fabregas & S. Scalise 2012: Morphology: From Data to Theories. London: McMillan Palgrave.
 7. Francesco Gardani 2018: Morphological Borrowing. Oxford: Oxford University Press.
 8. Svetlana Berikashvili 2017. Aspects of Pontic Greek Spoken in Georgia. München: LINCOM. Neograeca Bohemica 18: 106-109. 2018.
 9. Laurie Bauer 2018. Compounds and Compounding. Cambridge: Cambridge University Press. Folia Linguistica 53 (1): 77-86. 2019.
 10. Νίνα Toπιντζή 2021. Εισαγωγή στην Τυπολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Κρήτης.
Ανακοινώσεις σε συνέδρια με σύστημα κριτών (80)
 1. Evolution des verbes contractes grecs. ACFAS. Québec: Université Laval. Απρίλιος 1980.
 2. Compounding in the EUROTRA Machine Translation System. EUROTRA Annual Meeting. Vimeiro, Portugal. Σεπτέμβριος 1989.
 3. Αffixation in Modern Greek: a computational treatment. Με την Ε. Γαλιώτου. EURISCON (International Association of Robotics). Κέρκυρα: Ιούνιος 1991.
 4. Feature representations and feature-passing operations: The case of inflection in Modern Greek. Incontro di Grammatica Generativa. Ferrara: Università degli Studi di Ferrara. Φεβρουάριος 1992.
 5. Theta-role saturation in Greek deverbal compounds. 1st International Workshop on Modern Greek Generative Syntax. F.A.S. Βερολίνο: F.A.S. Δεκέμβριος 1994.
 6. Recherche linguistique et analyse par ordinateur. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Γαλλικής. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σεπτέμβριος 1995.
 7. On the morphological status of inflectional features: evidence from Modern Greek. Workshop on Inflection. International Meeting on Morphology. Vienna: Vienna Universität. Φεβρουάριος 1996.
 8. Inflectional features and the morphological component hypothesis. 20th GLOW Colloquium. Rabat: University of Rabat. Απρίλιος 1997.
 9. Current trends in morphological theory. Workshop on the Mental Lexicon.Montreal: Université de Montréal. Ιούνιος 1997.
 10. Feature-mismatches in clitic left dislocated constituents. Με τον Μ. Español. Incontro di Grammatica Generativa. Verona, Università degli Studi di Verona: Φεβρουάριος 1998.
 11. Case-mismatches in Greek: evidence for the autonomy of morphology. Με τον M. Español. 2nd International Conference of Morphology. Budapest: University of Budapest and Hungarian Academy of Sciences. Ιούνιος 1998.
 12. Case-mismatches in Greek clitic left dislocated constituents. Με τον M. Español. Workshop on the Effects of Morphological Case in Syntax and Semantics. Utrecht: University of Utrecht. Αύγουστος 1998.
 13. The role of morphological structure in the processing of compounds: the interface between linguistics and psycholinguistics. Με τους E. Kehaya, G. Jarema, K. Tsapkini, D. Perlak, D. Kadzielawa, 1st International Conference on the Mental Lexicon. Edmonton: University of Alberta. Σεπτέμβριος 1998.
 14. Word recognition of compounds in Modern Greek. Με τις.Kehayia, E. Klepousniotou & K. Tsapkini. 5th International Conference of Greek Linguistics. Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σεπτέμβριος 1999.
 15. A feature-based approach of gender in Greek nominal inflection. International Conference of Morphology, Poster Session. Vienna: Vienna Universität. Φεβρουάριος 2000.
 16. The Greek Wordnet: some preliminary remarks. Με τη G. Giannoulopoulou. Workshop of European Master in Language and Speech Processing. Χίος: Ιούλιος 2000.
 17. Preverbs in Greek: the case of ksana-, kse-, para-. Workshop on Preverbs. Nijmegen: University of Nijmegen. Iανουάριος 2001.
 18. Prosodic constraints in paradigmatic morphology. Με τον A. Gafos. Incontro di Grammatica Generativa. Trieste, Università degli Studi di Trieste: Μάρτιος 2001.
 19. A prototype for the computational processing of Modern Greek compounding. 2001. Mε την E. Galiotou. International Conference of Asymmetry in Grammar. Montréal: Université du Québec à Montréal. Μάιος 2001.
 20. Adjunction sites in morphology: evidence from prefixation and compounding in Modern Greek. 10th International Morphology Meeting. Budapest: University of Budapest and Hungarian Academy of Sciences. Μάιος 2002.
 21. Modern Greek preverbs: a case study for adjunction sites in morphology. Reviewing Linguistic Thought: Perspectives into the 21st Century. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιούνιος 2002.
 22. Computation of argument structure in lexical sccess. The case of deverbal participial compounds. Με τους E. Kehayia και Ch. Manouilidou. Canadian Linguistic Association. Halifax: Dalhousie University. Ιούνιος 2003.
 23. Οn processing Greek compounds. Με την E. Galiotou. Electronic Dictionaries Conference. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αύγουστος 2003.
 24. Α psycholinguistic approach of theta-role saturation in Greek compounds. Με τις E. Kehayia and Ch. Manouilidou. 5th International Meeting of Greek Linguistics. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σεπτέμβριος 2003.
 25. Τhe Asia Minor dialect of Kydonies and Moschonisia. Μodern Greek Association of North America. Toronto. Οκτώβριος 2003.
 26. Constituent activation during the lexical access of compounds. Decomposition, to what extent? 2004. Με τις E. Kehayia και Ch. Manouilidou. 4th International Conference on the Mental Lexicon. Windsor: University of Windsor. 30 Ιουνίου - 3 Ιουλίου 2004.
 27. Parameters in word Formation: the case of compound markers. VI Incontro Internazionale di Linguistica Greca. Bergamo: Università degli Studi di Bergamo. Σεπτέμβριος 2005.
 28. Headedness in diminutive formation: evidence from Modern Greek and its dialectal variation. Με την D. Melissaropoulou. 12th International Morphology Meeting. Budapest, University of Budapest and Hungarian Academy of Sciences: Μάιος 2006.
 29. Greek deverbal compounds with bound Stems. 5th International Meeting of Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages (FASSBL 5). Σόφια, Bουλγαρία, University of Sofia. Oκτώβριος 2006.
 30. Morphological triggers in paradigmatic levelling: the interaction of gender and stem allomorphy. Με την I. Manolessou. 5e Décembrettes: Forum de Morphologie. Toulouse: Toulouse - Le Mirail. Δεκέμβριος 2006.
 31. On the borderline between prefixation and compounding: The sa-adverbs in the dialectal varieties of Lesbos, Kydonies (Aivali) and Moschonisia. With E. Dimela. 3rd International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου: Ιούνιος 2007.
 32. Constituency and compound-internal derivation. Με τον A. Karasimos. 7th International Meeting of Greek Linguistics. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σεπτέμβριος 2007.
 33. Morphology meets dialectology: insights from Modern Greek dialects. 6th Mediterrranean Morphology Meeting. Iθάκη: Σεπτέμβριος 2007.
 34. Modern Greek compounding from a typological perspective. La Morfologia del Greco tra Tipologia e Diacronia. VII Incontro Internazionale di Linguistica Greca. Cagliari: Università degli Studi di Cagliari. Σεπτέμβριος 2007.
 35. Structural combinatorial properties of Greek derivational suffixes. Με την D. Melissaropoulou. 13th International Morphology Meeting, Workshop on Affix Ordering in Typologically different languages. Vienna: Vienna Universität. Φεβρουάριος 2008.
 36. Morphology in contact: verbal loanblends in Aivaliot. Morphologies in Contact. Bremen: Bremen Universität. Oκτώβριος 2009.
 37. Verbal loans in Aivaliot. Workshop on Dialectal Variation. Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Mάιος 2010.
 38. Blend formation in Modern Greek. International Conference on Lexical Blending. Lyon: Lyon II. Ιούνιος 2010.
 39. Turkish bare NN formations. compounds or syntactic fallacies. Mε τον M. Bağrıaçık. 7e Décembrettes Morphology Meeting. Toulouse: Toulouse - Le Mirail and CNRS. Δεκέμβριος 2010.
 40. Contact-induced morphology: loan-verb formation in Griko and Heptanesian. Italian Dialect Syntax-Morphology Meeting. Cambridge: Cambridge University. Ιούνιος 2011.
 41. Compounding and its locus of realization. 8th Mediterranean Morphology Meeting. Cagliari: Università degli Studi di Sardegna. Σεπτέμβριος 2011.
 42. From derivation to inflection: A grammaticalization process in the Griko dialect. Με τον N. Koutsoukos. Workshop in honour of Geert Booij. Leiden: University of Leiden. Σεπτέμβριος 2012.
 43. On borrowing across dialects. 5th International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Ghent: Ghent University. Σεπτέμβριος 2012.
 44. On the Romance influence on Modern Greek dialects. Dialetti: per parlare e parlarne. Potenza: Università degli Studi di Potenza. Nοέμβριος 2012.
 45. Headless compounds in a right-headed language: the case of coordinate compounds in Greek. Με τις Ch. Manouilidou & K. Kordouli. Poster Representation at the 8th International Conference on the Mental Lexicon. Montreal: Université de Montréal and McGill University. Oκτώβριος 2012.
 46. Διαλεκτικός πλούτος και γλωσσική κληρονομιά. Tzartzania Meeting. Τύρναβος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεκέμβριος 2012.
 47. Phrasal vs. morphological compounds: insights from Turkish and Modern Greek. Με τον Metin Bağrıaçık. Workshop on Phrasal Compounds. Mannheim: Mannheim Universität. Ιούνιος 2013.
 48. Compounding in language contact: evidence from Asia Minor Greek. 2nd American International Morphology Meeting. San Diego: University of San Diego. Nοέμβριος 2013.
 49. Δανεισιμότητα λεξικών στοιχείων: δεδομένα από Νεοελληνικές διαλέκτους σε επαφή με την Ιταλική και την Τουρκική. Με τον Μ. Μαρίνη. 3ο Διεθνές Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Μάιος 2014.
 50. Is compounding borrowing possible? 6ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. Σεπτέμβριος 2014.
 51. On borrowing compounds. 17th International Morphology Meeting. Vienna: Vienna Universität. Φεβρουάριος 2016.
 52. Affixoids: an intriguing category in between compounding and derivation. 49th Societas Linguistica Europaea Meeting. Naples: Università degli Studi di Napoli. 30 Αυγούστου - 3 Σεπτεμβρίου 2016.
 53. On affixoids in Modern Greek dialects. 7ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Oκτώβριος 2016.
 54. Contrastive borrowing: on English word integration in Canadian Greek. International Conference on Contrastive Linguistics. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mάιος 2017.
 55. Loan noun integration in Italiot. Italian Dialectal Syntax-Morphology Meeting. Cambridge: Cambridge University. Ιούλιος 2017.
 56. Matter vs. pattern borrowing in compounding: evidence from the Greek dialectal variety. 50th Societas Linguistica Europaea Meeting. Zurich: Zurich Universität. Σεπτέμβριος 2017.
 57. Loan noun itegration: the case of Canadian Greek. Με τις V. Makri & V. Mouchtouri. 50th Societas Linguistica Europaea Meeting. Zurich: Zurich Universität. Σεπτέμβριος 2017.
 58. ‘Neither here nor there’, ‘Both here and there’: The construction of transnational identities among Greek immigrants in Canada. Με τους R. Karachaliou, A. Archakis & V. Tsakona. 3rd International communication styles conference. Krosno: Oκτώβριος 2017.
 59. Greek dialects as a linguistic repertoire among Greek immigrants in Canada: dialect performance. Με τους D. Papazachariou, A. Archakis & R. Karaxaliou. 16th International Conference of Methods in Dialectology. Tachikawa, Iαπωνία. Αύγουστος 2017.
 60. Examining the integration of borrowed nouns in immigrant speech: the case of Canadian-Greek. Mε τις V. Makri & V. Mouchturi. 50th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea. Zurich: University of Zurich. Σεπτέμβριος 2017.
 61. Immigrant speech: investigating the mechanisms of integration and gender assignment in Greek-Canadian. Με τις V. Makri & V. Mouchtouri. 8th International Contrastive Linguistics Conference. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μαίος 2017.
 62. Investigating loanword integration in immigrant speech: The case of Greek Canadian. Με τις V. Makri, & V. Mouchtouri. 13th Ιnternational Conference on Greek Linguistics. London: University of Westminster. Σεπτέμβριος 2017.
 63. Ο ηλεκτρονικός διαλεκτικός άτλαντας της Λέσβου. 2017. Με τους Β. Αλεξέλλη & Χ. Tσιμπούρη. 2nd EUROMED Conference. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεκέμβριος 2017.
 64. AMiGre. An electronic database for three Asia Minor dialects. Με την E. Galiotou. 2nd EUROMED Conference. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δεκέμβριος 2017.
 65. The development of a virtual museum for the Greek immigration in Canada. 2017. Με τους Ch. Tsimpouris & Ch. Papanagiotou. 2nd EUROMED Conference. Βόλος: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 66. The electronic linguistic atlas of the Aegean island of Lesbos (EDAL). Με τους V. Alexelli & Ch. Tsimpouris. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2018.
 67. On Developing a Virtual Museum of Greek Immigration and Language in Canada. Με τους Ch. Papanagiotou, Ch. Tsimpouris & T. Tzanavara. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου – 2 Φεβρουαρίου 2018.
 68. AMiGre: A unified framework for archiving and processing oral and written dialectal data. Με την E. Galiotou. 7th Annual conference of the Associazione per l’informatica umanistica e la cultura digitale. Bari: University of Bari. 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2018.
 69. Aspects of the imperfect tense in the Greek language of Greek immigrants in Canada. Με τους P. Pappas & S. Tsolakidis. Annual Linguistics Meeting. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2018.
 70. Variation in the usage of the imperfective in the Greek of Greek-Canadians. Με τους P. Pappas & S. Tsolakidis. 3rd Cascadia Workshop in Sociolinguistics. Portland OR: Reed College. Απρίλιος 2018.
 71. Romance contrasting Turkish as donor languages in the Greek-speaking world. Workshop on Romance languages and the others: the Balkan Sprachbund. University of Zurich. Μαίος 2018.
 72. Investigating verb borrowing in Greek from typologically different languages. 51st Societas Linguistica Europaea Meeting. Tallinn: University of Tallinn. Αύγουστος 2018.
 73. Hybridity in transnational self-positioning: the case of Greek immigrants in Canada. Με τους R. Karachaliou, A. Archakis & V. Tsakona. 5th International Conference Crossroads of Languages and Cultures: Languages and Cultures at Home and at School. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιούνιος 2018.
 74. Distribution and use of the unaccented syllabic augment in Canadian Greek. Με τους P. Pappas & S. Tsolakidis. 8ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας. Αργυρόκαστρο: Πανεπιστήμιο Αργυρόκαστρου. Οκτώβριος 2018.
 75. Loan verb acceptability and integration in Greek from typologically different languages. Workshop on New Words and Linguistic purism. Innsbruck: University of Innsbruck. Οκτώβριος 2018.
 76. Καταγραφή, ανάλυση και ψηφιοποίηση των διαλεκτικών συνθέτων. Με τους Γ. Χαιρετάκη και Χ. Tσιμπούρη. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Απρίλιος 2019.
 77. Lexical borrowing and integration in the language of Greek immigrants in Canada. 2nd International Conference for the Balkans and Asia Minor. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Νοέμβριος 2019.
 78. Gallo-Romance lexical borrowing in Greek. International Conference on Greek- French Contrastive Linguistics. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οκτώβριος 2020.
 79. Κοινή Νέα Ελληνική των Ελλήνων μεταναστών πρώτης γενιάς στον Καναδά. 2020. Με τον Σ. Τσολακίδη. 2nd International Conference on Koiné / Koinés and the formation of Standard Modern Greek. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Νοέμβριος 2020 (αναβλήθηκε).
 80. Η γλωσσική επαφή μέσα από την μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων. Επετειακό συνέδριο «30 χρόνια Νεοελληνική Φιλολογία» του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σόφιας. Ιούνιος 2022.
Αδημοσίευτες πανεπιστημιακές σημειώσεις
 1. Θέματα Συγκριτικής Μορφολογίας. Thermi International Summer School in Linguistics (TISSL), GLOW 1999.
 2. Εισαγωγή στην Ιστορική Γλωσσολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2000.
 3. Εισαγωγή στην Τυπολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.
 4. Σημειώσεις στη Μορφοφωνολογία των ΝΕ Διαλέκτων. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.
 5. Συγκριτική Μορφολογία. Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών. 2016.